RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1); - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Prezydent Miasta Zamość
(adres: Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 37, adres- e-mail: boi@zamosc.pl).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zamosc.pl lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących darmowego transportu publicznego na terenie Miasta Zamość, dla posiadaczy ważnej Karty Zamościanina.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c, e RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.

6) Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości jego realizacji.

10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. dostawcy usługi związanej z udostępnieniem systemu do przeprowadzenia konsultacji społecznych - MWC Sp. z.o.o., a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.